página 221

 
       
 


 

                                                   komparashon di gravedat
                                   di diferente planeta

                                               


                            Mas tantu masa un planeta tin, mas forsa di gravedat e planeta tin.
                            Gravedat ta e aselerashon dor di forsa di un
                            Na tera gravedat ta 10 m/s kada sekonde.
                            Na luna e ta 1,6 m/s kada sekonde,
                            i na Jupiter e gravedat ta kasi 25 m/s kada sekonde.
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Un komparashon fiktivo:

                               

                Nos komo hende ta adapta pa tera. Na un planeta grandi (i solido) nos no por ni kana.