página  1401

tópiko relata:
 

 

                                                  Hidrokarburo saturá versus hidrokarburo insaturá.

 
       
 


 


                                        

                                                  Hidrokarburo ta molekül konsistiendo di hidrógeno i karbon.
                                                  E hidrokarburo mas simpel ta métano.

                                                  Saturá ta nífiká "yen".
                                                  Un molekül yená ku hidrógeno ta saturá.

                                                  Ora un molekül no ta yená ku hidrógeno e molekül ta insaturá.


                                    Kompara e siguiente molekül:
                                                                                                                                            

                                    métano - saturá                        étano - saturá                        eteno - insaturá           


                                                                                                   

                                    propano - saturá                    propéno - insaturá                           2 hekséno - insaturá


                                       Mira ku propeno tin ménos hidrógeno ku propano.
                             Včt ta konsistí di tres ásido di včt mara na un gliserol.
                                      Ta papia di zeta (zeta dushi) ora e ásido di včt ta insaturá.

                                       Aki bou un éhčmpel di včt ku ásido di včt mono-insaturá i poly insatura.             
                                            (mono = 1, poly = mas ku 1)


                                   

 

 

 

 


                       Ásido di včt insaturá natural                                                     ásido di včt insaturá artifisial (pintura abou)
                       Konfigurashon di su forma yama "cis"                                         Konfigurashon di su forma yama "trans"
                                                                                                                      Včt konteniendo ásido di včt trans ta                                         
                                                                                                                      resultá malu pa salú, hasta subi chčns                     
                                                                                                                      pa hańa kanser.                                             


                                        Pa hasa kuminda ta evitá včt. Sigur e včt (margarina) ku ta kontene trans-včt.
                                        Miho uza zeta dushi.
                                        Nunka laga zeta dushi ňf včt keinta di mas. Ora huma ta sali i e zeta bira maron e ta malu.
                                        E zeta ta kibra i ta forma sůpstansha tóksiko (ku por kousa kanser).
                                        També mester kambia e zeta dushi ku regularidat.


                                                                           
                                        No laga zeta bira maron!                        Margarine por kontene trans včt              Dos produkto ku ta bisa ku
                                                                                                    pa motibu di e preseso industrial              nó ta kontene trans včt.
                                                                                                    di kambia zeta dushi den včt.
                                                                                                    E proseso yama hidrogénashon.                                                                                                   
                                                                                                    Zeta dushi, fuente di Ω 6,
                                                                                                    saldinchi, fuente di Ω 3 ásido di včt.