página 640

 
       
 


 

 

                                                 preshon di sanger                  fuente

                                Ora ta midi preshon ta midi dos kos.
                                E sifra mas haltu ta e preshon ku e sanger ta pone riba ardu ora e kurason ta bati (sera).
                                E sifra mas abou ta e preshon ku e sanger ta ehersé riba ardu ora e kurason ta relah’é, habri (yena ku sanger).
                                E balornan normal ta mas o ménos 140 - 90.

                                E preshon ora e kurason sera yama "preshon sistóliko".
                                E preshon ora e kurason ta sosegá yama "preshon diastóliko".

                                Preshon di sanger ta varia den dia. Ora ta hasi ehersisio e ta elevá.

                               

                                                   
preshon haltu di sanger  (hypertenshon)

                                       
                                 E kurason ta traha mas duru ku normal, ku konsekuensha hu e sanger ta
                                 pusha ku mas forsa riba e ardunan.
                                  


                                              risgo

                                  Preshon haltu pa un tempu largu por tin e siguiente efekto:
                                                                - kurason ta bira mas grandi i ta traha ménos efisiente
                                                                - ta subi e risgo di un atake kordial
                                                                - ta subi risgo di un atake selebral
                                                                - ta subi risgo di mal-funshonamentu di higra
                                                                - ta afektá e wowo
                                                                - ta sera ardu (artherosclerosis)
                  
                                                    tratamentu

                                  Dňkter ňf spesialista ta stipulá e tratamentu.
                                  Un manera di biba salu por tin un efekto positivo riba preshon.
                                  Kier men: kome salu, drumi sufisiente, baha strčs, move sufisiente.
                                  Tambe tin diferente remedi ku efekto riba preshon.