página 252

 
       
 


 

           

Un likido friu por kontene mas gas
ku un likido kayente.
Un likido friu por kontene menos solido
(salu, suku etc.) ku un likido kayente.


        
Pa motibu di falta di oksígeno piska ta muri na kantidat.
Falta di oksígeno por ta kousá dor di temperatura haltu di e awa.

                                        tres forma di meskla ku likido
                                  

                                               

                                 

                                       solushon
                                  Un solido, likido of gas ta disolvé den un likido.
                                  E molekul di e supstansha disolvé ta den e espasio mei mei di e disolvente (espasio intermolekular).
                                  E suptstansha disolvé ta pasa dor di un filter.
                                  Ku un filter bo no por separa e komponentenan.

        

satura
Un likido ta satura ora no mas solido por disolvé.
Na moda di bisa "e likido ta yen".
Ora ta fria un likido satura ta forma kristal.
E solido ku no por ta disolvé mas ta kristalisa.


 

      

                                                                                                        

                                    Ora un solushon ta para nada no ta pasa.
 


                                           
emulshon
                                    Ora dos likido brua ta papia di un emulshon. Por ehempel zeta i awa.
                                    Pa nan brua mester sakudi e dos likido.
                                    E dos likido mester ta un kombinashon di likido polar i non-polar.
                                    Ora e meskla para un temporada e ta separa bek.
                                    E likido ku e densidat mas abou ta subi.
                                    Ehempel di emulshon ta crema i mayones.

 


                                            emulgator
                                               

                                           
suspenshon
                                    Ora likido meskla ku un puiru nos ta papia di un suspenshon.
                                    Despues tempu e puiru ta sak abou.
                                    Un suspenshon por ta separa pa filtrashon.